Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

22:46 - 20/05/2020

Các điểm mới của Thông tư 10/2020/TT-BTTTT:
1. Giấy chứng nhận hợp quy được phép cấp cho nhà sản xuất nước ngoài, bênh cạnh việc cấp cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu như quy định hiện hành.

2. Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp cũng có thể được thực hiện bởi nhà sản xuất nước ngoài để sử dụng cho quá trình kiểm tra chất lượng nhà nước

3. Báo cáo tự đánh giá sự phù hợp chỉ được dựa trên kết quả thử nghiệm cấp cho chính cá nhân, tổ chức thực hiện việc đánh giá sự phù hợp

4. Trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu được nhà sản xuất nước ngoài cung cấp các giấy chứng nhận hợp quy, bản báo cáo tự đánh giá để làm thủ tục nhập khẩu. Doanh nghiệp sẽ cần nộp kèm bản thông báo về mã hiệu sản phẩm cùng với thông tin doanh nghiệp được phép sử dụng các giấy chứng nhận hợp quy và bản tự đánh giá đó, bản thông báo này phải do nhà sản xuất hoặc văn phòng đại diện / công ty con của nhà sản xuất tại Việt Nam ban hành.

5. Ngoài Cục Viễn thông, Bộ TT&TT có thể chỉ định các tổ chức chứng nhận khác tham gia vào hoạt động chứng nhận hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thu phát sóng vô tuyến, công nghệ thông tin.

6. Có thêm phương thức chứng nhận hợp quy 7 bên cạnh Phương thức 1và Phương thức 5 đã được thực hiện từ trước tới nay:

- Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình (áp dụng đối với sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền có chứng nhận ISO 9001), giấy Chứng nhận hợp quy có thời hạn tối đa 03 năm

- Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (áp dụng đối với sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền chưa có chứng nhận ISO 9001), giấy chứng nhận hợp quy có thời hạn tối đa 03 năm

- Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm hàng hóa (áp dụng khi không áp dụng được Phương thức 1 hay Phương thức 5), giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với 1 lô sản phẩm

7. Xoá bỏ một số điều liên quan đến thủ tục chứng nhận hợp quy (để tổ chức chứng nhận tự quyết định)

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT sẽ thúc đẩy quá trình xã hội hoá việc thử nghiệm và chứng nhận hợp quy các sản phẩm hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý

Tải toàn bộ thông tư: TẠI ĐÂY

 

Chia sẻ:
QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA
Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiêt bị cầm tay
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy