Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA

07 2020

Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTTTT ký ngày 09/07/2020 kèm theo QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật...

Xem thêm

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT

05 2020

Ngày 04/10/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2019/-BTTTT - Ban hành “Quy chuẩn kỹ...

Xem thêm

Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT

05 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTTTT để sửa đổi và bổ...

Xem thêm

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng...

05 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 thay thế Thông tư...

Xem thêm