QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA

QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA

QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA

QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA

11:34 - 16/07/2020

Ngày 09/07/2020, Bộ TT&TT đã ban hành Thông tư 15/2020/TT-BTTTT kèm theo QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Pin Lithium cho các thiết bị cầm tay (điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay).

Các điểm thay đổi chính so với QCVN 101:2016/BTTTT hiện hành như sau:

(1) QCVN 101:2020/BTTTT được biên soạn dựa trên IEC 61960-3:2017 và TCVN 11919-2:2017 (IEC 62133-2:2017)

(2) Có thêm các chỉ tiêu thử nghiệm phần an toàn bao gồm thử rung và thử xóc

(3) Quy chuẩn 101:2020/BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2020. Các sản phẩm Pin Lithium sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay phải áp dụng quy chuẩn mới từ ngày 01/07/2020.

Các điểm đáng lưu ý khác:

(1) Do có thêm chỉ tiêu thử nghiệm (thử rung và thử xóc) nên chi phí thử nghiệm dự kiến sẽ cao hơn so với phí thử nghiệm theo phiên bản QCVN 101:2016/BTTTT đang áp dụng

(2) Mặc dù QCVN 101:2020/BTTTT bao gồm cả yêu cầu cho tính năng và yêu cầu đối với an toàn, Bộ Thông tin và Truyền thông có thể ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời chưa áp dụng phần thử nghiệm tính năng (do yêu cầu thời gian thử nghiệm lâu và chi phí lớn)

(3) Đối tượng áp dụng của Quy chuẩn bao gồm "các tổ chức, các nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này trên lãnh thổ Việt Nam". Điều này có nghĩa là các nhà máy sản xuất pin lithium trong các khu chế xuất cũng thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn, trừ khi được loại trừ bằng một văn bản pháp quy hoặc văn bản hướng dẫn khác.

Nguồn: #ExtendMax

Chia sẻ:
Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiêt bị cầm tay
Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy