Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ

22:58 - 20/05/2020

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải toàn bộ nội dung nghị định tại: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=193720

Chia sẻ:
QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA
Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiêt bị cầm tay
Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy