Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT

Thông tư số 10/2019/TT-BTTTT của Bộ TT & TT - Ban hành QCVN 86:2019/BTTTT

14:58 - 24/05/2020

Ngày 04/10/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10/2019/-BTTTT - Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động” QCVN 86:2019/BTTTT

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 86:2019/TT-BTTTT sẽ là quy chuẩn cho tương tích điện từ áp dụng đối với các thiết bị đầu cuối GSM, WCDMA, LTE và:

(1) Thay thế QCVN 86:2015/BTTTT đối với thiết bị đầu cuối GSM kể từ ngày 01/07/2020

(2) Thay thế QCVN 18:2014/BTTTT đối với thiết bị đầu cuối WCDMA, LTE kể từ ngày 01/07/2020

 

Chia sẻ:
QCVN 101:2020/BTTTT - Quy chuẩn về Pin Lithium | VNCA
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiêt bị cầm tay
Bộ TT&TT: Thông tư 10/2020/TT-BTTTT - Sửa đổi và bổ sung Thông tư 30/2011/TT-BTTTT
Thông tư 05/2019/TT-BTTTT - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy